Informacje o projekcie

Tytuł: „Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza”
Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Numer i nazwa Działania: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Zdrowia
Numer naboru: POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16
Okres realizacji projektu: 1.01.2017-30.06.2018
Wartość całkowita projektu: 1 219 232,00 zł
Kierownik Projektu: Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Z-ca Kierownika Projektu: dr n. o zdr. Aneta Tomaszewska

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji zawodowych lekarzy w obszarach, które zgodnie z diagnozą "Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 - 2020. Krajowe ramy strategiczne", a także Map potrzeb zdrowotnych, wynikają ze zmieniających się potrzeb zdrowotnych, będących konsekwencją starzejącego się społeczeństwa tj. w obszarze onkologii, chorób układu krążenia chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo–mięśniowego i oddechowego (§1 Rozporządzenia o priorytetach zdrowotnych...) oraz w związku z koniecznością adaptacji do zmieniających się uwarunkowań systemowych. Projekt rozwinie również umiejętności niezbędne do wykonywania badań określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 31 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Powszechnie się uważa, iż czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w kraju jest wielkość i jakość kadry medycznej. W opinii wielu obserwatorów system opieki zdrowotnej wymaga podjęcia pilnych działań restrukturyzacyjnych w celu zapewnienia w przyszłości niezbędnej liczby pracowników o określonym profilu kompetencji („Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania”).

Dzięki otrzymanemu wsparciu, poprzez udział w kursach doskonalących (w innych formach niż specjalizacje), uczestnicy i uczestniczki rozwiną kompetencje zawodowe i kwalifikacje oparte o Evidence Based Medicine. Przyczyni się to do realizacji celu szczegółowego Działania 5.4 POWER, gdyż podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno–demograficzne kraju należy do obszarów kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego. W ujęciu makroekonomicznym dobry stan zdrowia społeczeństwa jest istotną determinantą wzrostu gospodarczego, a zdrowe społeczeństwo należy do obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.