Program

Szczegółowy program kształcenia w ramach projektu pt.

„Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza”

 

Moduł 1. Kardiologia w praktyce lekarza - konfrontacja teorii z praktyką

Nadzór merytoryczny: I Katedra i Klinika Kardiologii WUM

Szkolenie „Kardiologia w praktyce lekarza - konfrontacja teorii z praktyką” jest nowoczesną formą edukacji lekarzy w zakresie postępowania z pacjentem z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Regularnie aktualizowane wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dostępność nowoczesnych terapii farmakologicznych, oraz nowoczesnych urządzeń sprawiają, że niezbędne jest ciągłe udoskonalanie wiedzy i umiejętności lekarzy.

Szczegółowy plan kształcenia:

 1. Prewencja pierwotna chorób sercowo-naczyniowych – rola lekarza POZ
 2. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym.
 3. Pacjent z chorobą wieńcową
 4. Pacjent po zawale serca
 5. Pacjent z niewydolnością serca.
 6. Pacjent z migotaniem przedsionków
 7. Pacjent po wszczepieniu stymulatora, kardiowertera defibrylatora i/lub po zabiegu ablacji
 8. Pacjent z chorobą nowotworową i powikłaniami kardiologicznymi
 9. Technologie mobilne w pracy lekarza POZ
 10. Warsztaty EKG
 11. Warsztaty ECHO dla lekarza POZ
 12. Warsztaty resuscytacji
 13. Pacjent z dusznością/bólami w klatce piersiowej/kołataniem serca/szmerem nad sercem w gabinecie lekarza POZ.

 

Moduł 2. Choroby nowotworowe w praktyce lekarskiej

Nadzór merytoryczny: Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM

W ramach zajęć modułu „Choroby nowotworowe w praktyce lekarskiej” uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie zachowań prozdrowotnych i omówieniem zasad Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem, profilaktyki wtórnej chorób nowotworowych, w tym definicji i celów badań przesiewowych oraz edukacji w zakresie obowiązujących w Polsce badań przesiewowych, wczesnego rozpoznawania nowotworów i zasady „czujności onkologicznej”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na objawy alarmowe nakazujące wdrożenie pilnej ukierunkowanej diagnostyki, postępowania w najczęściej występujących działaniach niepożądanych i efektach ubocznych leczenia przeciwnowotworowego oraz wybranych sytuacjach określanych mianem stanów naglących w onkologii.

Szczegółowy plan kształcenia:

 1. Profilaktyka pierwotna chorób nowotworowych
 2. Profilaktyka wtórna chorób nowotworowych
 3. Wczesna diagnostyka nowotworów - zasada czujności onkologicznej
 4. Działania niepożądane i efekty uboczne terapii przeciwnowotworowej
 5. Wybrane stany naglące

 

Moduł 3: Postępowanie żywieniowe w chorobach nowotworowych i kardiologicznych.

Nadzór merytoryczny: Zakład Dietetyki Klinicznej WUM

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi dietoprofilaktyki i postępowania dietetycznego w chorobach sercowo-naczyniowych i nowotworowych. Omówione będą podstawy postępowania dietetycznego możliwe do realizacji przez lekarza POZ, a także określone zostaną „czerwone flagi”, czyli wskazania do skierowania pacjenta do dietetyka. Program zajęć obejmuje 4 wykłady i jedne zajęcia warsztatowe.

Szczegółowy plan kształcenia:

 1. Postępowanie dietetyczne w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.
 2. Postępowanie dietetyczne w pierwotnej profilaktyce chorób nowotworowych i u ozdrowieńców.
 3. Niedożywienie u pacjentów z chorobą nowotworową.
 4. Podstawy postępowania dietetycznego podczas leczenia onkologicznego
 5. w warunkach szpitalnych i domowych.
 6. Postępowanie dietetyczne w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów na przykładzie przypadków klinicznych

Moduł 4. Diagnostyka i leczenie wybranych zaburzeń psychicznych

Nadzór merytoryczny: Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM

W ramach zajęć Uczestnicy zapoznają się z zasadami diagnostyki i leczenia najczęstszych zaburzeń psychicznych, a także objawami psychopatologicznymi wskazującymi na konieczność skierowania pacjenta do pilnej konsultacji psychiatrycznej. Omówione zostaną standardy leczenia niepowikłanych zaburzeń depresyjnych i lękowych o lekkim lub średnim nasileniu oraz zaburzeń funkcji poznawczych i bezsenności. Zaproponowane zostaną metody postępowania możliwe do wdrożenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zaprezentowane będą także metody zapobiegania, diagnozowania i leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych – w tym alkoholu oraz zasady krótkiej interwencji u pacjentów używających szkodliwie substancji psychoaktywnych. Przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy na temat psychiatrycznej perspektywy stosowania medycznych kannabinoidów. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze skalami używanymi w psychiatrii w ocenie nasilenia niektórych zaburzeń psychicznych oraz krótkimi kwestionariuszowymi badaniami przesiewowymi – w kierunku otępienia oraz uzależnień.

Szczegółowy plan kształcenia:

 1. Depresja. Zaburzenia lękowe. Zaburzenia osobowości. 
 2. Medyczne kannabinoidy tzw. "medyczna marihuana". Pacjent uzależniony w praktyce Lekarza POZ
 3. Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym. Zaburzenia pamięci. Bezsenność. Wskazania do pilnej konsultacji specjlistycznej -„Red flags”.
 4. Zastosowanie standaryzowanych skal diagnostycznych w psychiatrii.

Moduł 5. Diagnostyka wczesnego wykrywania chorób alergicznych górnych dróg oddechowych

Nadzór merytoryczny: Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM

W ramach realizowanych zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi epidemiologii chorób alergicznych (alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, zespołu nakładania astmy POCHP, atopowego zapalenia skóry) i roli diagnostyki różnicowej w alergicznym nieżycie nosa. Upodmiotowienie roli lekarza POZ we wczesnej diagnostyce chorób alergicznych stanowi nadrzędny cel realizowanych treści modułu. Szczególna uwaga będzie skoncentrowana na  nabywaniu umiejętności różnicowania symptomów alergii względem innych chorób tożsamych (na przykład infekcyjnych) w wywiadzie klinicznym. W szerokim zakresie zostaną omówione procedury, wskazania/przeciwwskazania, trudności/błędy i pułapki stosowanych narzędzi oceny stopnia alergizacji badanych z alergicznym nieżytem nosa.

Szczegółowy plan kształcenia:

 1. Epidemiologia chorób alergicznych
 2. Diagnostyka różnicowa alergicznego nieżytu nosa
 3. Testy skórne w diagnostyce przesiewowej chorób alergicznych jako podstawowe narzędzie oceny stopnia alergizacji.
 4. Pułapki i zagrożenia wynikające z błędnej interpretacji testu.
 5. Donosowa próba prowokacyjna z alergenem w diagnostyce różnicowej alergicznego nieżytu nosa.
 6. Pułapki i zagrożenia wynikające z błędnej interpretacji testu.

 

Moduł 6. Choroby układu oddechowego w praktyce klinicznej 

Nadzór merytoryczny: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM

Szkolenie w ramach modułu obejmuje wykłady dotyczące interpretacji objawów ze strony układu oddechowego oraz prawidłowego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w najczęściej spotykanych chorobach układu oddechowego. Ważną część szkolenia będą stanowiły warsztaty spirometryczne, zajęcia praktyczne z zakresu technik leczenia wziewnego, prawidłowego doboru inhalatorów i prawidłowej kontroli skuteczności inhalacji oraz praktyczne szkolenie dotyczące wykorzystania współczesnych technik obrazowania układu oddechowego. Zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne będą prowadzili znani specjaliści w dziedzinie chorób płuc, posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne. Głównym celem, który ma być zrealizowany podczas szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej zasad diagnostyki i leczenia powszechnie występujących chorób układu oddechowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Szczegółowy plan kształcenia:

 1. Zasady prawidłowej interpretacji i diagnostyki różnicowej podstawowych objawów w chorobach płuc 
 2. Gruźlica płuc - update 2016
 3. Rak płuca - najczęstsza przyczyna zgonu z powodu chorób nowotworowych - symptomatologia, zasady postępowania i kwalifikacji do leczenia
 4. Przewlekła obturacyjna choroba płuc - praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w stabilnej postaci choroby oraz przy jej zaostrzeniach
 5. Astma - zasady wczesnego rozpoznania i prawidłowego leczenia.
 6. Obturacyjny bezdech podczas snu
 7. Spirometria, pulsoksymetria i inne metody oceny czynności układu oddechowego.
 8. Leczenie wziewne - metody, praktyczne wskazówki, popełniane błędy
 9. Zmiany radiologiczne a objawy kliniczne w chorobach płuc - warsztaty radiologiczno-kliniczne

 

Moduł 7.   Choroby i urazy narządu ruchu w praktyce lekarza POZ – wybrane zagadnienia praktyczne

Nadzór merytoryczny: Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii WUM

W ramach prowadzonych interaktywnych wykładów ich uczestnicy zapoznają się z zasadami optymalnego postępowania z chorymi ortopedycznymi w oparciu o system żółtych i czerwonych flag. Zapoznają się ze ścieżkami diagnostycznymi i terapeutycznym  dostępnymi  na poziomie lekarza POZ oraz poznają zasady zlecania i interpretacji podstawowych badań obrazowych. Poznają  zasady  stosowania fizjoterapii oraz wybranych ortez. Nabędą również wiedzę
w zakresie specyfiki  postępowania u pacjentów w wieku podeszłym  z chorobami narządu ruchu i z innymi chorobami towarzyszącymi. Zapoznają się także z aksjomatyką postępowania
z ortopedycznym chorym pourazowym na poziomie lekarza POZ. 

Szczegółowy plan kształcenia:

 1. Systematyka kliniczna chorób narządu ruchu, ogólne zasady ich diagnostyki i leczenia.
 2. Obrażenia narządu ruchu
 3. w praktyce lekarza POZ
 4. Choroby kręgosłupa- podstawy diagnostyki i leczenia 
 5. Choroby kończyny górnej - podstawy diagnostyki i leczenia
 6. Choroby kończyny dolnej- podstawy diagnostyki i leczenia
 7. Zasady postępowania w zakresie rehabilitacji narządu ruchu na poziomie lecznictwa podstawowego - uwagi praktyczne.