e-learning

Poza prowadzeniem edukacji w ramach zajęć kontaktowych planowane jest wprowadzenie elementów edukacji E-advancement. Taki model kształcenia wykorzystywać będzie efekt współdziałania:

  1. Serious Games – nabywanie wiedzy w ramach kształcenia w formie symulacji:
    1. rozpoczęcie i ukończenie modułów kształcenia w zależności od efektów kształcenia
    2. ocenę umiejętności nabytych drogą nieformalną i pozaformalną
    3. wymianę wiedzy i doświadczeń
  2. E-learningu – kształcenie w zakresie wybranych elementów może odbywać się całkowicie on-line
  3. Portalu społecznościowego tematycznego – miejsce spotkań osób o tych samych zainteresowaniach